Avtal och leveransvillkor

E-handelsprodukter säljs av Kristinestads stad (nedan Köpman) (0216509-5) 

Köpmannens kontaktuppgifter

Postadress:
Kristinestads stad
PB 13
64101 Kristinestad

Telefonnummer (växel):
+358 6 2216 200

E-post:
kristinestad@krs.fi

1. Registrering och personuppgifter

Beställning från nätbutiken förutsätter inte registrering. Genom att registrera dig i nätbutiken kan du i fortsättningen göra dina inköp snabbare och kontrollera de beställningar som du gjort. Som användarkod fungerar e-postadressen som angivits i samband med registreringen, då kunden även väljer ett lösenord. Användarkoden och lösenordet är personliga. Kunden svarar för att användarkoden och lösenordet förvaras omsorgsfullt och för att de inte kommer i utomståendes kännedom eller besittning. Kunden svarar för all användning som sker med den egna användarkoden och det egna lösenordet och för eventuella kostnader eller avgifter som detta föranleder.

Kunden ska i nätbutiken ange de nödvändiga uppgifter som förutsätts för användning av tjänsten. Köpmannen har rätt att behandla kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Kundens uppgifter sparas i nätbutikens kundregister. Köpmannen överlåter inte kundens uppgifter till utomstående part för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring. Kundens uppgifter raderas från kundregistret då de inte längre behövs.

2. Beställning

Produkterna beställs huvudsakligen via internetadressen kristiinankaupunki.cpu.fi via kundkorgen. Alla beställningar bekräftas via e-post, där beställningens pris samt de beställda produkterna meddelas. För att få beställningsbekräftelse förutsätts att e-postadressen meddelas i anslutning till beställningen. Kunden förbinder sig i samband med varje beställning till de gällande användar- och leveransvillkoren för nätbutiken samt till de specialkrav som gäller den produkt som beställs.

3. Betalningssätt

Produkterna betalas i samband med beställningen. Nätbetalningen sker med en skyddad förbindelse via suomi.fi-tjänsten. I tjänsten ingår de finländska bankernas nätbetalningstjänst och Nets Ab:s kortbetalningstjänst (Visa och MasterCard) samt MobilePay-tjänsten. 

4. Priser och mervärdesskatt

Vid beställningar som gjorts via nätbutiken är det gällande priset det som finns i nätbutikens prislista vid beställningstidpunkten. Rätten till prisändringar förbehålls. Alla priser anges i euro (EUR).  De produktpriser som syns i nätbutiken innehåller den mervärdesskatt som gäller i varje enskilt fall.

5. Leveranstid och -sätt

Om produkten finns i vårt lager sänder vi den inom 1–5 arbetsdagar efter att beställningen registrerats i vårt system. Produkterna levereras per post.

6. Returnering och byte

Enligt Finlands konsumentskyddslag har kunden 14 dagars bytes- och returrätt. Vi tar inte emot returneringar senare än 14 dygn efter leverans. Produkten som returneras/byts och den ursprungliga produktförpackningen ska vara i samma skick som då den mottogs. Den som returnerar betalar alla kostnader som förorsakas av returneringen/bytet om leveransen inte innehåller ett tydligt fel som beror på leverantören. 

Returnering av produkter ska alltid överenskommas separat med leverantören. Vi ber att kunden kontaktar leverantören innan produkten returneras.

7. Administrering av tjänsten, dess användbarhet och felsituationer

Köpmannen gör sitt bästa för att nätbutiken ska fungera felfritt och oavbrutet. Köpmannen har rätt att ha avbrott i nätbutiken på grund av en ändring, förnyande eller en teknisk orsak i anslutning till nätbutiken, på grund av underhålls-, installations- och servicearbete eller en motsvarande orsak eller om lagstiftningen eller ett annat myndighetsförordnande så förutsätter. Målet är att välja tidpunkter för avbrott så att de inte orsakar oskäliga olägenheter för kunden.

Köpmannen svarar inte för fel som beror på avbrott i de datakommunikationsförbindelser som tillhandahålls av tredje part eller i andra datakommunikationstjänster och inte heller för fel i dessa tjänster. Köpmannen svarar inte heller för fel som beror på att kunden använder nätbutiken på ett sätt som strider mot anvisningar eller bestämmelser eller som på annat sätt är föranledda av kunden.

8. Dataskydd

Nätbutiken är skyddad med SSL-protokoll. Kunden ansvarar för att sköta dataskyddet för egna datasystem på ett behörigt sätt. Köpmannen sparar alla uppgifter som gäller kunden eller som denne sänt som konfidentiella uppgifter. Köpmannen ordnar datasäkerheten för sin nätbutik effektivt och på ett allmänt godtagbart sätt och strävar efter att hindra otillbörligt tillträde till sina datasystem med lämpliga tekniska lösningar.

9. Apparater, programvaror och förbindelser

Kunden ansvarar själv för inköp av de apparater, programvaror och nätanslutningar som behövs för användning av nätbutiken, för deras funktion och för kostnader som de ger upphov till. De får inte orsaka störningar eller andra olägenheter för nätbutiken eller andra användare av nätet.

10. Skadeståndsansvar

Gentemot kunden ansvarar köpmannen endast för omedelbara skador som orsakats uppsåtligen genom ett avtalsbrott. Om man kan konstatera att det är fråga om ett fel från köpmannens sida, kan kunden ersättas de kostnader som denne obefogat debiterats i nätbutiken.

Köpmannen är inte skyldig att betala skadestånd och inte heller andra indirekta eller direkta ersättningar eller gottgörelser på grund av sådana störningar eller fel som nämns i stycke 6.

12. Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) befriar köpmannen från de skyldigheter som anknyter till nätbutiken, om det hindrar leverans i anslutning till nätbutiken eller medför orimliga olägenheter i leveransen. Som oöverstigligt hinder ses brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsinställelse, ett myndighetsförordnande, störning i leveransen av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist samt kabel- och annan datakommunikationsstörning, som orsakas av eller beror på en utomstående eller annan motsvarande orsak som inte varit känd eller som det inte varit möjligt att bereda sig på i förväg med rimliga åtgärder. Köpmannen meddelar om ett oöverstigligt hinder på nätbutikens webbsidor genast efter att ett sådant uppkommit, ifall det är möjligt att ge ett sådant meddelande.

13. Ändring av användar- och leveransvillkoren

Köpmannen har rätt att ändra dessa användar- och leveransvillkor efter att ha meddelat om ändringarna i nätbutiken i god tid innan de träder i kraft.

14. Avgörande av tvister

Eventuella meningsskiljaktigheter under avtalstiden löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om samförstånd inte nås ska ärendet avgöras av tingsrätt enligt Finlands lag.